مجله کاغذی کارکنان خود را به دلیل مشکلات اقتصادی اخراج می کند

پلتفرم‌های اجتماعی در حال حاضر ترافیک بسیار کمتری را نسبت به سال 2014 برای ناشران ارسال می‌کنند و این انتقال برای بسیاری از ناشران دیجیتال چالش‌برانگیز بوده است.

بدون یک محصول درآمدی قوی از خوانندگان، مجله Paper خود را برای بخش عمده درآمد خود متکی به تبلیغات دیجیتال می‌دانست. همانطور که ترافیک به طور پیوسته کاهش یافته است، درآمد آن نیز کاهش یافته است.