پولاروید از ساخت «تصادفی» فیلم آبی رونمایی کرد

«انتشار فیلم Reclaimed Blue به من انگیزه داد که به تلاش برای بهبود شیمی فیلممان ادامه دهم. شما هرگز نمی دانید زمانی که در حال آزمایش هستید چه اتفاقی ممکن است بیفتد.