وکیل مهریه در تهران [+ شرایط و قوانین مهریه]

همانطور که در کلیه گفته می شود و ولی در قانون آمده است مهریه حق زن و زوجه هست که بر اساس ازدواج حیاتی زوج مرد به وی دیتا می‌گردد و زن می تواند این حق را ببخشد یا این که اینکه هر زمانه بخواهد از شوهر خویش وکیل مهریه ظاهر دریافت نمایید. هنگامی که صداق بصورت عندالمطالبه است، اصل بر همین هست که مرد توان و استطاعت پرداخت آن را دارد، مگر آنکه بر خلاف آن ثابت شود و توشه ثابت آن نیز بر عهده شوهر است و در واقع اوست که باید ثابت بنماید بضاعت و توان به اندازه برای پرداخت کل و یا این که پرداخت بخش متعددی از مهریه را بصورت یکجا ندارد. بله. یکی از از سوالاتی که اکثر وقت ها برای اکثری از دوستان خوب مطرح میشود، آن هست که در حالتی‌که شوهر فوت نماید، تکلیف وکیل مهریه صنعتی مهریه چه میشود؟ نکته: در شرایطی که صداق وجه نقد تعیین شود و زوجه پس از گذشت سال ها آن را مطالبه نماید، صداق وی مطابق حیاتی تغییر‌و تحول قیمت و تورم سالانه آنالیز و به وی پرداخت خواهد شد. در همین رابطه در تبصره ماده ۱۰۸۲ ضابطه دولتی آمده است: «چنانچه مهریه وجه مرسوم باشد متناسب کلیدی تغییر‌و تحول شاخص قیمت سالانه زمانه تاُدیه نسبت به سال اجرای عقد که بوسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشور‌ایران انتخاب می گردد نظارت و پرداخت خواهد شد، مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند. صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دعاوی مربوط برحسب مقررات ماده ۱۱ ضابطه دین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب فقط محل اقامت خوانده است لیکن اگر زوجین در یک روز دعاوی زیادی به دادگاه های متفاوت خانواده تقدیم کنند برطبق مقررات ماده ۷ ضابطه حمایت خانواده تصویب شده ۱۵/۱۱/۱۳۵۳ (هرگاه زن وشوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را برعلیه یکدیگر طرح کنند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت). پرسش: آیا واحدهای شوراهای حل اختلاف مجاز به رسیدگی به دعاوی خانوادگی مورد قضیه ماده واحده ضابطه مخصوص یک سری از دادگاه های مورد قضیه اورجینال ۲۱ ضابطه اهمیت (دادگاه خانواده تصویب شده ۸ مرداد۱۳۷۶ ) میباشند یاخیر؟ حیاتی دقت به حسایت دعاوی از بهترین وکیل مهریه در مشهد مشاوره اخذ نمائید تا بتوانید به دستمزد خویش یرسید. تا جایی که این قابلیت به جهت شما وجود دارااست که قبل از ازدواج و عقد قانونی به وکیل مهریه مراجعه کنید، صد رد صد همین عمل را انجام بدهید تا از بوجود وارد شدن مشکلات و زخم های مادی و معنوی در آینده جلوگیری شود. ولی می بایست بدانید که مطابق اساسی قانون مدنی، هر چیزی را که مالیت و بها مادی داشته باشد و اشخاص بتوانند مالک آن بشوند و بتوان به جهت آن بها گذاری کرد را می اقتدار بعنوان مهریه تعیین نمود.