هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را می توان بر اساس ظاهری که دارند، در دستههای متعدد دستهبندی کرد، براین اساس کمپانی تولید کننده بایستی اساسی دقت به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک دسته از همین قطعه را طراحی کنند. انواع هدرز را می توان در سه جور کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز می بایست اصلی اعتنا به موضوعاتی چون ارتقا قدرت هدرز، توجه به میزان آلایندگی موجود و میزان تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از لوازمی میباشد که برای ارتقا شتاب و توان خودرو مورد به کارگیری قرار می‌گیرد ، برای اینکه بتوانید نهایت راندمان را از ماشین پراید دریافت نمایید این مورد یکی از مورد ها حتمی میباشد. طراحی و تولید مانیفولد به صورتی می باشد که مرحله آن صیقلی وجود ندارد و زبر و ناصاف نیز به لحاظ میرسد، از این جهت در هنگام خارج شدن گازها آلاینده، اختلالاتی دیده میشود، البته از آنجاییکه در طراحی و ساخت هدرز پراید یورو4 فولادی از طرز خمکاری به کار گیری شده است، مرحله آن صاف و صیقلی دیده می شود و به همین ادله خروج گازهای آلاینده به بهترین موقعیت ممکن رخداد میافتد. چنانچه بخواهیم در ارتباط کلیدی طراحی این قطعه بگوییم؛ بایستی گفت که همین قطعه سطحی به طور کامل صاف و صیقلی دارد، چرا که در صورتی که اینچنین نباشد و بر روی تراز آن زبری چشم شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، بنابراین تولید و طراحی همین قطعه را می توان یک فعالیت دشوار و تهیدست به علم منحصربه‌فرد در لحاظ گرفت. در یک تعریف و تمجید کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همینطور تقویت موتور در حیث گرفت که در زمانی که ارزش اتومبیل بالا می رود و افراد توانایی خرید یک ماشین پرقدرت و اساسی میزان مرغوب بودن را ندارند، مورداستفاده قرار می‌گیرد و آن را بر روی اتومبیل هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاشتن میکنند که کارگزاری همین قطعه منجر پیدایش ویژگیهای متفاوتی در ماشین نیز میشود. درصورتیکه در طراحی و تولید خودروی شما از قطعهی هدرز به کارگیری شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، حیاتی شتاب و عملکرد بهتری از خودرو بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از همین قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه حیاتی طراحی و تولید این قطعه اهمیت دارد، زمانه و هزینهای هست که شما می بایست به جهت آن در حیث بگیرید، تولید هدرز را میتوان یک مراحل وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به این استدلال بخش اعظمی از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در نظر میگیرند که باید بهصورت جداگانه بر روی خودرو کارگزاشتن شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استعمال نمیکنند. این دو قطعه از لحاظ کالا و ساختاری کلیدی یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در نظر گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا داخل شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی دارای کمترین مقاومت از اگزوز اتومبیل خارج میگردند و پروسهی انجام این رخداد اهمیت هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه اصلی مانیفولد، فراوان سرعت بالا و آسانتر می باشد و این مورد قضیه خویش می تواند بر خنکسازی موتور هم تاثیر داشته باشد. زمانی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه حیاتی هدرز فولادی پراید وب وب سایت خویش باشید.