فن بیان چیست و چگونه این مهارت را تقویت کنیم؟

ذهن ها مثبت شما را هیجان زده می نماید و به شما قابلیت وقار و اطمینان می دهد. و یک تمرین فوق العاده به نام تمرین خودکار را به شما آموزش دادم. به تواناییهای خودتان اعتماد داشته باشید و بدانید فرقی ندارد چه اتفاقی میافتد، با همین است که شما به بهترین کورس فن بیان صورت سعی کردهاید. پیشنهاد من در اخیر برای شما خواننده و یار عزیز وبسایت تحول فردی همین می باشد که همین تمرینات را به مدت دو هفته تا یک ماه انجام دهید، از خودتان فیلم بگیرید یا صدای خودتان را ضبط کنید و در مورد یک مسئله در هر روز، دو تا سه دقیقه حرف نمایید و همین فرآیند را مداوم تکرار کنید. بهتر است چهره شما در شروع یک سخنرانی یا رابطه لبخند به ملازم داشته باشد تا وقار شما را به مخاطب نشان دهد. چنانچه می خواهید دوره های فروشندگی یا فنون مذاکرات را سپری کنید همین زمان به جهت شما مطلوب است. آموزش فن بیان و مهارت های گویندگی می تواند به کار هنری شما کمک کند. برای نمونه حجم صدای شما در سخن دارای کسی که از شما دو متر فاصله دارد؛ کلیدی کسی که در فاصلهی قریه متری شما قرار داراست فرق میکند. منظور از در دست گرفتن حجم صدا، تنظیم میزان بلندی و کوتاهی صدای شماست. هر کاری که در ارتفاع حیاتمان انجام میدهیم، به منظور جلب احترام دیگران یا این که دست‌کم از دست ندادن احترام آنهاست. البته اگر می خواهید مدیر فروش و مدیریت جلسات گفتگو را سپری نمایید این زمان را به شما سفارش نمی کنیم. در آیتم کمتر استرس هم که در بالا اهمیت شما نکته ها مهمی را به اشتراک گذاشتم. صحبتهای کوتاه و مختصر، فن بیان شما را تقویت میکند. تو چطور می توانی خدایی را که رنج و بیماری نصیبت می نماید را، دوست داشته باشی؟ بنابراین آگاهی از میزان مرغوب بودن و میزان بلندی صدا به ما کمک می کند اسباب و اثاث آسایش مخاطب خویش را فراهم کنیم. بعد از سپری نمودن همین دوره مخاطبان می توانند نسبت به مدیر جلسات و مذاکرات توانایی بیشتری داشته باشند. علاوه بر همین هرگز یک مخاطب به مدت طولانی به کسی که بدن صدای یکسانی دارااست گوش نمیدهد.