عملکرد پیستون خودرو

همین حذف وزن را به دستکم می رساند و سطح تماس بین پیستون و دیواره سیلندر را کمتر می دهد ، به این ترتیب اصطکاک کمتر می یابد. وجود لقی نیز در بین سیلندر و پیستون فراوان حائز اصلی است. ولی مصرف سوخت به جهت خودرویی که در وضعیت نهایت سرعت، فقط پیاله ۹ دقیقه ۱۰۰ لیتر بنزین میسوزاند، واقعاً چقدر حیاتی دارد؟ در اکنون حاضر ۱۰۰ دستگاه از ابرخودروی بوگاتی شیرون در بازار جهانی عرضه شده است. تمام قطعات مختلف بوگاتی شیرون، بوسیله شرکت ها اروپایی ساخت شده و به جهت مونتاژ به مولشایم نبی میشوند. این سنت کماکان ادامه داراست و ابرخودروی شیرون، تازه ترین فرآورده بوگاتی هم در این سوله مونتاژ میشود. مسلماً ۱۶ سیلندر با آرایش W پهناور است؛ ولی عامل حساس بعد ها قابل اعتنا پیشرانهی بوگاتی همین نیست. پیستون های بیضی صورت که به جهت پرهیز از چسپیدن پیستون به سیلندر(گریپاژ)ساخته می شود حساس ابعاد خاصی طرح می گردد.به طوری که در رخ 7 دیده می شود قطر پیستون که در محور تکیه گاه گژن پین قرار داراست به اندازه006/0 اینچ یا 15/0 میلیمتر از قطر دیگر کوچکتر است و قطر پیستون در روی محور 45 درجه ای نسبت به محور 003.0 اینچ یا این که 075/0 میلیمتر کوچکتر از بزرگترین قطر پیستون است. همینطور طراحی داخلی دستگاه به مدل ای هست که مسافت در میان مخزن آب و محل قهوه ، کمترین مقدار ممکن در نظر گرفته شده می باشد تا از کاهش دمای آب جوش پرهیز شود . قطر پیستونها در هر کالیپر ترمز گوناگون می باشد تا توزیع فشار بهصورت برابر در تراز لنت تولید شود.رینگهای شیرون بهگونهای طراحی شدهاند تا جریان هوای گردبادی پیرامون دیسک ترمز ساخت شود؛ چرا که دمای همین بخش در حالت رانندگی پیست به ۹۰۰ مرتبه سلسیوس (ویرون ۱۱۰۰ مرتبه سلسیوس) میرسد. اهمیت بالا رفتن دورموتور سوپاپ الکترونیکی از جنس اینکونل ۷۱۳ و رده تا دمای ۲۳۰۰ درجهی سلسیوس غیرفعال میگردد تا توربوشارژرهای دیگر هم بهکار بیافتند. وقتی که دو پیستون به سمت هم حرکت کرده و روبهروی یکدیگر قرار میگیرند، سوخت در بین دو پیستون پاشیده شده و جرقه زده میشود. درواقع در به دور موتورهای پایین، خروجی ۸ سیلندر به یک توربوشارژر پیامبر میشود و ازآنجایی که توربوشارژر بهاندازهی به اندازه تبارک است، نیازی به توربوشارژرهای بیشتر وجود ندارد. قطعه استوانه شکلی میباشد که در درون سیلندر اهمیت اتصال داشتن به شاتون حرکت رفت و برگشتی دارد.پیستون قطعه دارای موتور میباشد و زمان های موتور را به وجود می آورد.ضمنا نیرو های تراکمی و انبساطی ناشی از احتراق را تحمل می کند. چنانچه برایتان سوال می باشد که تا چه میزان دما در اثر کارکرد همین قطعه ایجاد می شود، می بایست بگوییم که نیرویی که در حرکت انبساطی به کف پیستون وارد می شود، تا 1800 نیوتون قدرت دارد. گرمای بیشتری دفع می شود و پیستون خنک تر عمل می کند.اما ارتقا ضخامت کف پیستون سبب ساز افزایش وزن آن می شود.همچنین چنانچه کف پیستون خیلی سرد کار کند،لایه های مخلوط هوا-سوخت همسایه آن نمی سوزد.مخلوط هوا-سوخت نسوخته از نحوه اگزوز در محفظه پخش می شود.در عاقبت بازده موتور کاهش و دود آن ارتقا می پیستون تبریز سمند یابد. گاهی یک فنر کمکی یا زنجیر پشت رینگ حجمی پایینی قرار می دهند تا در عاقبت همین عمل رینگ به جداره سیلندر فشرده شود. همانطور که والاس در ویدئو اشاره میکند، پیشرانهی ۱۶ سیلندر W شکل فولکس واگن کلیدی حجم ۸ لیتر واقعاً پهناور بهنظر میرسد. خط ایجاد بوگاتی که در آن حتی یک ربات نیز وجود ندارد و کاملا اصلی نیروی انسانی کار میکند، «آتلیه» نام دارد. برای حل این مشکل، دو منیفولد هر ۴ سیلندر به نیز متصل شدهاند و یک سوپاپ الکترونیکی قرار دیتا شده است. در وضعیت عادی ۴ سیلندر کلیدی منیفولدهای مجزا به توربوشارژرها متصل هستند؛ باتوجه به این که توربوشارژرهای شیرون ۶۹ درصد بزرگتر از توربوشارژرهای ویرون هستند، برای بهکار افتادن هر ۴ عدد باید به دورموتور ۴۰۰۰ رسید. نحوهی نصب و قرارگیری گیربکس بهگونهای هست که باوجود پیشرانهی بزرگ ۱۶ سیلندر، توزیع وزن محور جلو ۴۵ % باشد. از طرف دیگر شیرون میل لنگ سبکتر و قطعات تیتانیومی بیشتری دارد؛ اما در مقایسه کلیدی ویرون، ۲۵ % اقتدار بیشتری ایجاد میکند. مهم امداد کارشناسان فنی رگلاژ (۰۲۱۷۲۴۹۱) دیگر نگران تشخیص درست ایراد ماشین خویش قبل از مراجعه به مرکزها تعمیراتی نخواهید بود. همانطور که اشاره شد، شیرون در زمان حرکت تنها اساسی دو توربوشارژر فعالیت مینماید و صرفا هنگام بالا رفتن به دور موتور، دو توربوشارژر دیگر به مدار وارد میشوند. از بزرگترین چالشهای تیم مهندسی فولکس واگن و بوگاتی، بالا بردن مقاومت و اقتدار پیشرانه سوای ارتقاء وزن آن بود. قوای محرکهی بوگاتی شیرون باوجود لولههای محل ورود و اتصالات تسمهها از جنس فیبرکربن، در جمع ۶۳۰ کیلوگرم وزن دارد که حدود ۴۴۰ کیلوگرم آن فقط متوجه پیشرانه است. اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها زیاد عمده در آیتم قیمت پیستون تبریز پراید لطفا به بازدید از وب تارنما ما.