عدالت اقلیمی به بیش از حسابداری کربن نیاز دارد

تغییرات آب و هوایی همه را به یک اندازه تحت تاثیر قرار نمی دهد. مناطقی که بیشتر در معرض خطر بلایای اقلیمی هستند، که اغلب به آنها “جوامع خط مقدم” می گویند، معمولاً مناطقی هستند که از قبل به کارخانه هایی که آلودگی هوا و آب را منتشر می کنند، زباله هایی که سموم را به خاک و آب می فرستند، یا مسیرهای کامیون ها نزدیک هستند. ابرهای اگزوز دیزل را به مناطق اطراف بفرستید.

همانطور که برندها اهداف اقلیمی و پیام‌های پایداری خود را شکل می‌دهند، درک و رسیدگی به این نابرابری‌ها برای موفقیت بسیار مهم خواهد بود، به‌ویژه با افزایش سرعت تأثیرات و افزایش آگاهی در میان کارکنان و مصرف‌کنندگان.