شیر برقی چیست ؟

روکش لاکی سیم پیچ به عنوان عایق عمل کرده، همچنین سیم را از رطوبت، خوردگی، سیال و … چنانچه با معنی الکترومغناطیس شناخت داشته باشید، می دانید که با ساختن یک سیم پیچ و اتصال جریان برق به آن می قدرت به یک آهنربای الکتریکی دست یافت. حیاتی به کار گیری از این شیر ها می قدرت جریان ورودی را به شتاب قطع یا وصل کرد. همین شیر ها دارای اعتنا به گونه عملکردی که دارا هستند می قدرت ان ها را از روش بدور در دست گرفتن کرد. گنجایش شیر برقی را حساس واحد KV ابلاغ می شود وبیان کننده مقدار جریان آب (بر مبنا مترمکعب بر ساعت) کلیدی افت فشار 1 بار در شیر برقی است. مس رسانایی مهربانی دارااست و به راحتی در دسترس است. فرض کنید سیال آیتم استعمال به جهت شیرهای برقی آب است و شیر در شرایط مسیر بسته یا سکون قرار دارد. گفتنی هست که در مدار پنوماتیکی آن را حساس عدد 1 سناریو می دهند. نکتۀ دیگر سرعت جواب دهی شیرهای الکتریکی نسبت به تغییرات جریان است. مهم وصل شدن جریان در سیم پیچ، سلونوئید به تیتر مغزی همین آهنربای الکتریکی فعالیت کرده، به این شکل حرکت به رخ خطی در آمده و سوزنی شیر به حرکت در می آید. هسته این سیم پیچ، پیستون نامیده می شود. وقتی که هسته حرکت نماید مجرا باز و بسته خواهد شد. هنگامی که جریان الکتریکی بویین را زیر اثر گذاری قرار دهد، مغناطیس تولید شده منجر حرکت بویین به سمت بالا شده و در عاقبت حوزه به جهت گشوده شدن شیر کنترلی مهیا می گردد. این ترکیب باعث می شود تا ولو بتواند در فشار صفر فعالیت کند و در عین درحال حاضر بتواند جریان بالایی را در اختیار گرفتن کند. این ولوها میتوانند در فشار صفر کار کرده و در عین اکنون شدت جریان متعددی را در دست گرفتن کنند. در اکنون حاضر از شیر برقی پنوماتیک به مراد در اختیار گرفتن خطوط جریان و مسائل ایمنی استعمال می شود. به همین خواسته در طراحی آن‌ها نکاتی جهت حفاظت از ان نظر می شود. به کار گیری می شود. طبیعتاً هرگونه اتصال الکتریکی به همین سیالات می تواند خطرآفرین باشد. در شیر برقی نرمال بسته هم زمانی که جریان الکتریکی پیستون ها را تحت تاثیر قرار نمی دهد، همین شیرها به موقعیت بسته بوده و در عاقبت از عبور جریان خودداری می شیر برقی خلا شود. البته در شرایط عادی بسته یعنی هنگامی که تحریک نشده بسته می باشد و حساس تحریک باز می شود.