سه دام تنوع که برندها باید مراقب آنها باشند


از زمان نقطه اوج تنوع در سال 2020، بازار مملو از تعهدات مالی به سمت برابری نژادی، تعهد به استخدام استعدادهای سیاه و قهوه‌ای بیشتر، و وعده‌های برندها مبنی بر اینکه آنها بهتر عمل خواهند کرد، پر شده است. طبق نظرسنجی اخیر ادلمن Trust Barometer، مصرف کنندگان به دلیل پاسخ به درخواست های عدالت نژادی، تمایل بیشتری به استفاده از یک برند دارند یا استفاده از آن را متوقف می کنند.

کسب و کار بازاریابی

از دست نده کسب و کار بازاریابی پادکست شامل مدیران پیشرو c-suite که بینش هایی را در مورد اهمیت استفاده از تعامل بین بازاریابی، مالی، فناوری، منابع انسانی و اتاق هیئت مدیره برای هدایت رشد کسب و کار به اشتراک می گذارند. تنظیم کنید.