خشم آگهی بیگانه جان لوئیس مانع بازنمایی نمی شود


برای اکثر مردم، این یک داستان زیبا و دلچسب از یک پسر و دوستی او با یک موجود بیگانه تصادفی است که او قبل از اینکه او به سیاره خود بازگردد، با سنت های کریسمس آشنا می شود. با این حال، برای خواندن احساسات آنلاین ضد بیدار شدن، فکر می کنید تبلیغ جشن جان لوئیس یک حمله فیزیکی به چشم بینندگان بود.

کسب و کار بازاریابی

از دست نده کسب و کار بازاریابی پادکست با حضور مدیران پیشرو c-suite که بینش هایی را در مورد اهمیت استفاده از تعامل بین بازاریابی، مالی، فناوری، منابع انسانی و اتاق هیئت مدیره برای هدایت رشد کسب و کار به اشتراک می گذارند. تنظیم کنید.