جنس چراغ راهنمایی رانندگی از چیست؟

شده در کارتمشخصات آن تجاوز نماید. هر گاه در راهها خرابی غیرقابل پیشبینی برای هر جور وسیلهی نقلیهی موتوری ایجاد شود راننده موظف است آن را از مسیر عبور و مرور خارج و در محل قابل قبولی که موجب سد خط مش و مزاحمت بقیه وسایل نقلیه و عابرین پیاده نباشند متوقف سازد. ۴- سبقت از وسیلهی نقلیهای که خود در حال سبقت گرفتن هست مگر در راهی که به مناسبت وجود سه ردیف خط کشی بریده یا این که اکثر از سه ردیف این کار مجاز نباشد. هر گاه وسیلهی نقلیهی موتوری در راههای بیرون شهر از عمل بیفتد و به علت کفایت روشنایی احتیاجی به استعمال از چراغ یا مشعل نباشد راننده بایستی در وسط جاده یک مثلث شبرنگ قرمز‌رنگ متساویالاضلاع از گونه علامت احتیاط به بعدها سی سانتیمتر در فاصله هفتاد متری جلو و مثلث دیگری در مسافت هفتاد متری عقب آن به نحوی که تماما قابل رؤیت باشد قرار دهد. در راههایی که خطکشی شده، وسایل نقلیه باید در مسیر بین خطوط حرکت نمایند و از آن خارج نشوند مگر همین که احتیاط تام را رعایت کنند و قبلاً حساس دادن نماد وسایل نقلیه دیگر را از قصد خویش آگاه سازند. در مواردی که وسیلهی نقلیهای از روبروی وسیلهی نقلیه دیگری در جهت مخالف حرکت می کند راننده هر یک از آن‌ها باید حتیالمقدور در طرف راست خود حرکت نمایند و مخصوصاً در راههایی که از هر طرف فقط یک وسیلهی نقلیه میتواند عبور نماید رانندگان می بایست همت نمایند که در زمان عبور فاصلهی به اندازه میان دو وسیله وجود داشته باشد. در راههای یک طرفه راننده وسایل نقلیه باید در جهت مجازعبور نمایند و حرکت خلاف جهت مزبور ممنوع است. رعایت مقررات مربوط به حق تقدم عبور برای کلیه اجباری هست مگر در مواردی که به موجب مقررات یگانه یا این که علایم منحصر هدایت بر خلاف این حکم اجازه داده شده باشد. رانندگی مهم اشکال دوچرخههای موتوردار در شب اصلی سرعتی بیش از ۴۰ کیلومتر در ساعت مجاز نمی باشد مگر این که نور چراغ جلوی آن ها برای تشخیص اشیا و انسان از مسافت یکصد متری کافی باشد که در همین شکل هم نمیتوانند از حداکثر شتاب مقرر تجاوز نمایند. عادت به دید تکچشمی، حداقل به مدت یک سال ممنوعیت مطلق رانندگی دارند. اختلاف زاویه دید و منظره که توسط دیده های ما در اختیار ما قرار می گیرد منجر می شود تا به عمق تصویر برسیم. رانندگان حق ندارند در راهها آن قدر حساس شتاب کم حرکت کنند که سبب ساز کندی عبور و مرور یا این که اختلال در آن بشوند مگر آنکه برای احتراز از خطر و تصادف واجب باشد. به نحوی که روش وسیلهی نقلیهای که از آن سبقت گرفته شده مسدود نگردد یا موجب تصادف نشود. در صورتی که دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها زیاد بخش اعظم در مورد آزمون آئین طومار قیمت لطفا به تماشا از وب تارنما ما.